برچسب: دستگاه هات تپ

اجزاء عملیات هات تپ - اجزای دستگاه هات تپ

اجزاء هات تپ ( انشعاب گرم )

در عملیات انشعاب گرم ، اجزاء هات تپ از درون تمامی مجموعه‌ی مونتاژ شده روی لوله، اعم از ولو، فلنج و اتصال اسپلیتی پیشروی کرده و در حالی‌که سیستم خط…
بیشتر
اتصال اسپلیت تی در حال نصب برای انجام هات تپ - اتصالات انشعاب گرم -اتصالات هات تپ

اتصالات انشعاب گرم چه معیارهایی دارند؟ اتصالات هات تپ

برای انجام صحیح و دقیق عملیات انشعاب گرم ( اتصالات هات تپ ) ، باید ابتدا متغیرهای تعیین کننده در عملکرد و روش حسن اجرای عملیات هات تپ به نحو…
بیشتر
فهرست